यो फारम प्रयोग गरि सूचना आयोगले तोकेको ढाँचामा सूचना माग गर्ने चिठी बनाउन सकिन्छ । तपाइले कुन कार्यालयबाट सूचना माग गर्नु चाहनु भएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुहोस्, आफ्नो विवरण राखेर चिठी बनाउनु होस् मा किल्क गर्नुहोस् ।